list w sprawie głosowania 17 grudnia 2014 r. nad przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku obrad o punkty obejmujące pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw o związkach partnerskich

W odpowiedzi na postulat Kampanii Przeciw Homofobii, Fundacja wystosowała list do Posłów i Posłanek - w pierwszej kolejności z Platformy Obywatelskie, które i którzy 17 grudnia 2014 r. zagłosowali przeciw, lub wstrzymały/wstrzymali się od głosu nad wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw o związkach partnerskich.

Warszawa, 17 stycznia 2015 r.

Szanowna Pani Poseł! / Szanowny Panie Pośle!

Piszę do Pani/Pana, ponieważ 17 grudnia br. zagłosował Pan PRZECIW przyjęciu wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkty obejmujące pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw o związkach partnerskich.

Nie liczę, że Panią/Pana łatwo przekonam do idei związków partnerskich, ale wierzę że warto choć umożliwić debatę na ten ważny społecznie temat. Zwracam się do Pani/Pana, aby jako Parlamentarzystka/Parlamentarzysta, mogła/mógł poznać mój głos w tej sprawie.

Wprowadzenie związków partnerskich nie jest sprawą ideologii, ale dotyczy uregulowania bardzo konkretnych spraw, związanych często z życiem i śmiercią osób tworzących najbliższe związki. Kwestia związków partnerskich dotyczy zarówno osób, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa oraz osób wychowujących wspólnie dzieci. Projekt ustawy dotyczy decydowania o osobach najbliższych w najważniejszych momentach życia, takich jak pobyt w szpitalu, śmierć, czy też godne załatwianie innych spraw dnia codziennego. Odsyłanie tych obywateli do notariuszy, czy też narażanie na ignorowanie ich intymnych i bliskich relacji przez państwo wydaje się niezrozumiałe, a często uwłaczające i budzi głębokie poczucie niesprawiedliwości.

Jest to niesprawiedliwość, którą dostrzegło już wiele społeczeństw, w których poszanowanie praw i wolności człowieka stoi na wysokim poziomie. W coraz większym stopniu taką potrzebę dostrzega też społeczeństwo polskie. Poza zmianą w społecznym postrzeganiu osób pozostających w bliskich związkach – niezależnie od płci, brak uregulowania tej kwestii już wpływa na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Na przykład swobodny przepływ osób w ramach Unii Europejskiej oraz obowiązujące już w większości państw UE regulacje dotyczące związków partnerski będą powodowały postrzeganie Polski jako państwa należącego do obcego kręgu kulturowego, w którym państwo sankcjonuje nierówne traktowanie ludzi ze względu na orientację seksualną. Prawdopodobnie w najbliższym czasie Polska będzie stroną rosnącej liczby pozwów przed międzynarodowymi instytucjami ochrony praw człowieka.

Szanowna Pani Poseł! / Szanowny Panie Pośle! Rosnąca obecność tematyki związanej z prawami lesbijek i gejów w Polsce nie jest kwestią mody, czy promocji zjawiska, ale wiąże się z emancypacją środowisk dotychczas żyjących w ukryciu wywołanym strachem przed stygmatyzacją czy dyskryminacją. Zwiększająca się otwartość polskiego społeczeństwa sprawia, że podjęcie tej tematyki stanie się nieuniknione. Do czasu jednak załatwienia podstawowych spraw związanych z ochroną prawną godności osób pozostających w związkach, tworzących rodziny nie wpisujące się w tradycyjny model, setki tysięcy Polek i Polaków będzie miało powód, aby czuć się obywatelkami i obywatelami drugiej kategorii.

Życiowe sytuacje, w których liczymy na obecność bliskiej nam osoby, a nie na zaświadczeniach, notariuszu, umowie cywilno-prawnej, mogą się przydarzyć zarówno mi, jak i Pani / Panu dziś, czy jutro. Dla tego podjęcie dyskusji na ten temat ma fundamentalne znaczenie dla budowania poczucia sprawiedliwości i równego traktowania przez państwo każdej i każdego z nas.

Pozostaję z nadzieją, że te słowa przybliżą Panią / Pana do refleksji i podjęcia odważnej decyzji podczas kolejnego głosowania nad ustawą dotyczącą związków partnerskich.

Z poważaniem,

Piotr Cykowski