odpowiedź na list do Prezydenta RP w sprawie podpisania tzw. Konwencji Stambulskiej

16 lutego br. Fundacja wysłała do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego list poparcia dla jak najszybszego podpisania tzw. Konwencji Stambulskiej - Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Rady Europy z dn. 11 maja 2011 roku. Działaliśmy z przekonaniem, że decyzja Parlamentu w tej sprawie to czysta formalność, co okazało się mylne, jednak liczymy że ustawa o ratyfikacji trafi  w końcu do Prezydenta. Poniżej publikujemy treść listu oraz odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta.

Odpowiedź na list Fundacji do Prezydenta RP z dn. 3 marca 2015 r.:

Potwierdzamy wpływ pisma z dnia 17 lutego 2015 roku nadesłanego w imieniu Fundacji „Phan Bde” do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Informujemy uprzejmie, że z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi opiniami i komentarzami dotyczącymi Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Chcielibyśmy wskazać, że wpływająca do Kancelarii korespondencja jest analizowana, a zawarte w niej uwagi, sugestie i postulaty są zgodnie z przyjętym trybem przekazywane Panu Prezydentowi oraz Kierownictwu Kancelarii.

Odnosząc się do treści listu pragniemy nadmienić, że Prezydent RP przedstawił swoje stanowisko w poruszonej przez Pana sprawie m.in. podczas wywiadu z dnia 6 lutego 2015 roku udzielonego telewizji TVN24. Pan Prezydent powiedział wówczas m.in.: „Z niepokojem obserwuję, że została wywołana burza trochę wyborcza i trochę ideologiczna. Dla mnie najważniejszą kwestią, którą będę musiał rozpatrywać - jeśli chodzi o Konwencję - to jest jej konstytucyjność. Konwencja, ze względu na towarzyszące jej emocje, wymaga bardzo dokładnego przyjrzenia się.  Trzeba bardzo ostrożnie postępować w tej kwestii z dwóch powodów. Po pierwsze, trudno sobie wyobrazić, żeby Polska zarobiła na opinię kraju, który  w jakiejś mierze, z pewnym uproszczeniem powiem, nie chce przeciwdziałać przemocy skierowanej przeciwko kobietom. Z drugiej strony trzeba uszanować różne wrażliwości, jeśli chodzi o język, system pojęciowy, którym operuje ta Konwencja.”

Chcielibyśmy nadmienić, że z wypowiedziami Pana Prezydenta oraz informacjami dotyczącymi podejmowanych działań można zapoznać się na prezydenckiej stronie internetowej www.prezydent.pl.

Z poważaniem
Witold Trębicki
Główny specjalista
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List Fundacji do Prezydenta RP:

Warszawa, 16 lutego 2015 r.

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
listy@prezydent.pl

Szanowny Panie Prezydencie!
Fundacja wyraża poparcie dla jak najszybszego podpisania przez Pana Prezydenta Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Rady Europy z dn. 11 maja 2011 roku. Fundacja podejmuje działania mające na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Fundacja wspiera głos szerokiego grona organizacji pozarządowych, stojących na stanowisku że przedłużające się wątpliwości dotyczące słuszności i podpisania Konwencji stanowią bardzo zły sygnał, który może być obierany jako przyzwolenie dla przemocy. Głos najwyższych władz państwowych powinien być w tej sprawie zdecydowany i nie budzić żadnych wątpliwości co do konieczności zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wszelkimi wskazanymi w Konwencji i dostępnymi państwu środkami.

  • Treść projektu ustawy wraz z uzasadnieniem można przeczytać tutaj.